Sporinger / Sporingsreglement

Sporingsreglement

DBK afholder året rundt sporinger overalt i Danmark, alt efter hvor aktive vore medlemmer er.

Vi startede på det for mange år siden, for at familierne bedre skulle kunne forstå deres blodhunds adfærd ved at se dens arbejdsglæde og nyde den i sit rette element.

For folk der er interesserede i racen er sporingsarrangementerne det helt rigtige sted at begynde på at finde ud af om blodhunden nu også er den helt rigtige race for dem.

Nedenfor vises et lille uddrag at DBK’s sporingsreglementer.

Det kan måske virke lidt koldt og humørforladt, når man sådan ser de udformede regler på tryk; men vi holder faktisk sporingerne i al slags vejr, med særdeles højt humør og blodhundene elsker det også…!

Hanne Louise Knudsen

Uddrag af DBK’s sporingsreglement.

GENERELLE REGLER

Deltagere:

Kun blodhunde kan deltage.

Ikke-medlemmer i DBK. kan gratis deltage i kravlegårdssporinger.

Deltagelse i andre klasser/prøver kræver medlemskab af DBK.

Vaccinationer:

Hundens vaccinationsattest medbringes, idet man følger de regler, der er gældende for DKK´s udstillinger: Arrangøren er ansvarlig for kontrol af vaccinationer.

Forsikringer:

Hundens lovpligtige ansvarsforsikring dækker ikke skader, som hunden påfører LØBER. Sådanne skader dækkes normalt kun gennem udvidet ansvarsforsikring. Arrangørerne har derfor pligt til løbende at kontrollere, at deltagerne har udvidet ansvarsforsikring.

Line:

Alle hunde skal føres i line under hele arrangementet. Adgangen til sporingsarealerne hele året og i fremtiden er netop afhængig af, at ALLE har hundene i line.

Under sporingen anbefales det, at anvende en line på ca. 10 meter.

Smeller:

Skal være en mindre beklædningsgenstand, som løber har båret i tæt kontakt med kroppen, og som har en størrelse, der gør det let at putte den i lommen. Løber lægger sin smeller i en løst knyttet plasticpose og anbringer denne på jorden ved startstedet/-pinden, eller overdrager den direkte til fører.

Løbske tæver:

Bør holdes væk fra de andre hunde, og starte sidst i klassen.

Startforbud:

Dommer og arrangør kan i fællesskab give en tydeligt aggressiv hund startforbud.

Løber:

Det skal fastslås, at en løber er EEN og kun EEN person.

Krydsning af spor:

I de klasser hvor sporet skal krydses, skal det krydses mindst en gang af en anden fremmed person. Denne krydsning skal finde sted mindst 15 minutter senere end løberen har udlagt sporet.

Ødelagte spor:

En hund har krav på et nyt spor, hvis det første er blevet ødelagt ved et uheld, - og da med samme løber.

Markering:

Markering eller identifikation af løber kan blive et problem på ethvert tidspunkt i en hunds karriere. Nogen vil ikke gå frem til løberen i de tidlige klasser, andre, som var gode til dette, vil pludselig ikke vise interesse for løberen mere. Enhver hund må læres at markere så tydeligt, at der aldrig er tvivl om, at den har fundet sin løber.

Oprykning til næste sporingsklasse: (Se dog næste afsnit)

For oprykning til næste sporingsklasse kræves mindst 150 point.

Det er tilladt at hente point fra så mange sporingsregioner, som man har lyst til.

Oprykning til veteranklasse kræver, at hunden er fyldt 7 år på sporingsdagen. Hunde på 7 år og derover kan dog stadig spore i den klasse som tidligere opnåede resultater berettiger til.

Oprykning til professionel klasse:

Ret til sporing i professionel klasse opnås enten ved at samle 150 point i seniorklasse, eller ved at erhverve titlen Dansk Sporings Champion (DKSPCH), jf. afsnit 9.

Sporprøve:

Ret til at aflægge sporprøve kræver, at hunden sporer minimum i noviceklasse.

Certifikatsporingsprøve:

Ret til at deltage i certifikatsporingsprøve kræver, at hunden har fået tildelt minimum et prædikat “God” eller derover i åben klasse.

Sporingsbog:

Hunde der deltager i regionssporinger forsynes med en sporingsbog, hvori alle resultater indføres med angivelse af:

- dato

- sted

- klasse

- prædikat/placering og point

- dommers navn

SPORINGSKLASSER:

Kravlegård : Instruktionsklasse, Familieløber.

Noviceklasse : Spor 1/2 time gammelt. Fremmed løber. Min. 0.5 km. langt.

Juniorklasse : Spor 1 1/2 time gammelt. Bør krydses. Fremmed løber. Ca. 1 km. langt.

Åben klasse : Spor 3 timer gammelt. Bør krydses. Fremmed løber. Ca. 1.5 km. langt.

Seniorklasse : Spor 6 timer gammelt. Skal krydses. Fremmed løber. Ca. 2 km. langt

Professionel : Spor 24 timer gammelt. Skal krydses. Fremmed løber. Ca. 3. km langt.

Eller alternativt spor, se "Særligt om Professionel klasse".

Veteranklasse : Spor 2 timer gammelt. Bør krydses. Fremmed løber. Ca. 0.8 km. langt.

Andre sporinger:

Sporprøve: Spor 1/2 time gammelt. Skal ikke krydses. Fremmed løber. 400 m. langt.

Brugsprøve: Spor 2 timer gammelt. Bør krydses. Fremmed løber. Ca. 2 km. langt.

Certifikat-

sporingsprøve: Spor 6 timer gammelt. Skal krydses. Fremmed løber. 2 km. langt

Dele af sporet må gerne udlægges på hårdt underlag, f.eks.. asfalt

Særligt om KRAVLEGÅRDEN:

Er ment som en instruktionsklasse. Sporets længde og sværhedsgrad i øvrigt aftales mellem instruktør og hundefører i hvert enkelt tilfælde, under hensyntagen til hundens erfaring, alder m. v. samt forholdene på sporingsdagen.

Samtidig er det en slags prøve, hvor instruktøren skal sikre sig, at hunden ikke viser aggressiv adfærd overfor løber - der dog her normalt vil være en person som hunden kender - eller over for andre på sporet.

Deltagelse i kravlegården mindst 1 gang er en betingelse for deltagelse i næste klasse (Novice).

Det er tilladt at deltage i kravlegården lige så mange gange, man måtte ønske det. Instruktøren vil kunne forventes at tilråde eller fraråde oprykning i Noviceklasse, men dette er kun vej vejledende. Ved aggressivitet fra hundens side kan oprykning til klasse, hvor fremmed løber er obligatorisk, dog forbydes af instruktøren - og et sådant forbud er bindende, indføres i sporingsbogen og kan kun hæves ved senere deltagelse i kravlegården.

Der finder ingen konkurrencebedømmelse sted i kravlegården.

Særligt om NOVICEKLASSE:

Sporet er 1/2 time gammelt, løber er fremmed for hunden, d.v.s. en person der ikke er fra hundens husstand. Sporets længde skal være ca. 500 m.

Særligt om PROFESSIONEL KLASSE:

Da det kan være vanskeligt altid at afvikle et 24 timers spor, kan arrangørerne vælge at afholde et alternativt spor. Er der flere hunde i denne klasse skal alle hunden have samme type spor. Det påhviler også arrangørerne, at de fra sporing til sporing veksler mellem de forskellige sportyper i klassen.

Alternative spor:

Skelnespor:

Sporet skal være ca. 3 km. langt og 6 timer gammelt. To løbere starter på sporet sammen, efter ca. 500 - 1000 m. går den ene løber fra og den anden fuldførersporet.

Identifikationsspor:

Sporet skal være ca. 3 km. langt og 6 timer gammelt. En løber går sporet. Ved enden af sporet skal der være min. 3 personer inkl. løber (gerne flere). Hunden skal nu klart kunne identificere løber blandt disse personer.

Opsøgning af spor:

Sporet skal være ca. 3 km. langt og 6 timer gammelt. Sporet er ikke markeret med starts- og retningspind. Fører får udleveret smeller, de skal nu selv søge sporet op og følge dette. Dommer skal angive i hvilket område sporet starter, men kan i øvrigt frit vælge fra hvilken vinkel hunde sættes ind i området. Der må maksimum være 100 m. til sporstarten fra det sted hunden startes op.

BEDØMMELSER

Dommerens afgørelse er INAPPELLABEL. Dommeren skal, ved afslutningen, give en detaljeret redegørelse af sin opfattelse af hver enkelt hunds (d.v.s. hund og førers) præstation. Denne kritik skal ligeledes offentliggøres i DBK´s medlemsblad.

Dommeren vil, til hver hund, herudover give en samlet bedømmelse ved tildeling af et af følgende prædikater:

Bedømmelsesprædikater:

Fortrinlig (Ingen dommerhjælp)

Særdeles God (Ingen dommerhjælp)

God (Ingen dommerhjælp)

Tilfredsstillende (Højst dommerhjælp én gang)

Mangelfuld

Utilstrækkelig

KIB (kan ikke bedømmes) eller bortvisning

Disse prædikater er angivet efter faldende kvalitet.

Hunde der har opnået prædikaterne God, Særdeles god og Fortrinlig får tildelt "Klassens Bånd". Dommeren placerer blandt disse hunde nummer et, to og tre.

1. plads giver 10 point

2. plads giver 5 point

3. plads giver 2 point

Der gives tillige point for prædikatet.

Fortrinlig giver 60 point

Særdeles god giver 40 point

God giver 20 point

Tilfredsstillende giver 10 point

Mangelfuld giver 0 point

Utilstrækkelig giver 0 point

Når en hund har opnået 150 point i en klasse kan ejeren vælge at rykke hunden op i den efterfølgende klasse. Når hunden har opnået 200 point rykker den automatisk op i næste klasse.

Ovenstående regler er gældende fra den 1. januar 1996.

Konvertering af point hunden har opnået i klassen før 1. januar 1996, foregår ved at gange det samlede antal point i den pågældende klasse med 10.

Dersom hunden har fået prædikatet Tilfredsstillende i den pågældende klasse i 1995, gives der 10 point pr. gang, som tillægges den samlede pointsum..

Fortolkning af bedømmelsesprædikaterne:

Ved anvendelse af følgende prædikater skal der lægges større vægt på sikkerhed og sporingsintentitet end på tempoet, som sporet afvikles i.

FORTRINLIG:

Gives til en absolut selvstændig og fejlfri præstation, hvor hunden fra start til markering arbejder selvstændigt uden indblanding (skænd eller hjælp) fra føreren, endsige fra dommer eller løber.

Tempo moderat til hurtigt, men ikke hurtigere end, at føreren kan følge med og have overblik over terræn, evt. farer for hunden m.v.

SÆRDELES GOD:

Dette gives til en ekvipage, hvor præstationen må siges at være særdeles god, men til forskel fra FORTRINLIG kan det være, at fører må "blande sig" efter at have læst visse signaler fra hunden om tabt koncentration eller spor, f.eks. ved start eller ude ad sporet - men ikke ved skænd eller straf. Her kræves ligeledes markering og INGEN hjælp fra dommer eller løber.

Tempoet moderat til hurtigt, men aldrig sløvt, og ikke hurtigere end at føreren kan følge med og have overblik over terræn, evt. farer for hunden m.v. (Husk, der er forskel på at arbejde hårdt og være sløv.)

GOD:

Gives til en ekvipage, som har vanskeligheder undervejs, det være sig ved dårlig start, mistet spor (evt. flere gange), men hvor de sammen finder det igen. Der kan være stop på sporet, og hunden kan kontrollere flere gange, eller blive mindet om hvem løber er (med smeller).

Alt i alt ikke så glidende og iøjnefaldende som de to foregående prædikater.

Må IKKE hjælpes af dommer eller løber. Markering nødvendig. Tempo ikke afgørende.

TILFREDSSTILLENDE:

Gives til en hund, der lader sig anfægte af forstyrrelser på sporet, f.eks. køer, landbrugsmaskiner, personer o.a., men som alligevel klarer skærene i samarbejde med fører. Starten kan være dårlig. Hund og fører har det måske svært, mangler entusiasme. Eller - hunden kan være virkelig god, men generes af fører i sit arbejde (trækkes evt. af sporet).

Kan også gives, hvis en hund må dæmpes ned f.eks. p.g.a. småtisseri (ikke hvis hunden er trængende under et langt spor), eller hvis sporingen bærer præg af tilfældigheder.

Markering kan være mangelfuld.

Hunden bliver måske først bange for løber, men går derhen efter at have overvundet angsten. Tempo ikke afgørende.

MANGELFULD:

Hunden mangler interesse fra start, men optager evt. fært på en mindre del af sporet. Det må antages, at hvis denne ekvipage ikke havde fået hjælp fra dommer eller assistent flere gange, havde de aldrig fundet løber - indenfor rimelig tid.

Hunden finder evt. løber, men mangler helt interessen herfor og fortsætter "skovturen".

Tempo ikke afgørende.

UTILSTRÆKELIGT:

Både hund og fører er på skovtur, der mangler totalt samarbejde og seriøs interesse, fører pjatter, eller evner ikke at "læse" hunden. Muligvis spores der indimellem, men aldrig sammenhængende.

 

KIB ELLER BORTVISNING:

Kan finde sted, hvis en fører er grov overfor sin egen eller andres hunde - eller må siges at have opført sig usportsligt, har overfuset dommer eller assistent.

Kan gives hvis hunden viser tydelig aggressivitet overfor personer på sporet.

ÅRSSTÆVNESPORINGER

Regler for deltagelse:

Kun blodhunde hvor ejeren er medlem af Dansk Blodhunde Klub kan deltage.

For udenlandsk ejede hunde gælder det dog, at hunden kan deltage, såfremt ejeren er medlem af en FCI godkendt klub i ejerens hjemland, der har blodhunden som race.

Klasser:

Årsstævnet er i sporingssammenhæng noget helt specielt.

Der spores i følgende 4 klasser:

KRAVLEGÅRD: Hunde der ikke har nogen sporingserfaring, højst er fyldt 18 måneder på sporingsdagen, og som ikke allerede har sporet i noviceklassen ved regionssporinger.

BEGYNDER: Hunde der højst har opnået 50 point i juniorklasse ved regionssporinger, eller som ikke tidligere har stillet op i øvede klasse på årsstævnet. Point ved tilmeldingsfristens udløb tæller. Hunde der allerede har stillet op tre gange i denne klasse kan ikke tilmeldes klassen, men skal stille i Øvede evt. Veteran.

Sporet er 1/2 time gammelt og ca. 500 m. langt.

ØVEDE: Hunde der har opnået mindst 51 point i juniorklasse ved regionssporinger, eller som tidligere har deltaget tre gange i begynder klasse på årsstævnet. Point ved tilmeldingsfristens udløb tæller.

Sporet er 3 timer gammelt og ca. 1,5 km. langt (længden kan dog afhænge af arealet/antallet af deltagere).

VETERAN: Alle hunde der på stævnedagen er fyldt 7 år.

Man kan også (eller i stedet) tilmelde hunden i en af de øvrige klasser, såfremt dette ønskes, og forudsat at den opfylder de specifikke krav for klassen.

Sporet er 2 timer gammelt og ca. 800 m. langt (som ved regionssporinger).

Udenlandske hunde:

For udenlandsk ejede hunde gælder den regel, at kan det dokumenteres, at hunden sporer på et niveau, der gør, at den kan stille op i øvede, skal den placeres i denne klasse. D.v.s at hunden i sit hjemland skal have sporet i en klasse, hvor sporet er mindst 1.1/2 time gammelt. Er hunden fyldt 7 år, kan den på lige fod med dansk ejede hunde stille op i Veteranklasse.

Tvivlstilfælde afgøres af DBK’s bestyrelse.

Generelt:

Der skal ALTID kåres vinder nr. 1, 2, 3 og 4 (hvis der er så mange deltagere) for hver klasse, uanset om der er ydet dommerhjælp.

Der gives point, der kan benyttes i forbindelse med oprykning ved regionssporinger.

De 4 bedst placerede i hver klasse (Øvede, Begynder og Veteran) får hhv. 50 – 40 – 30 – 20 point.

Points tilføjes i sporingsbøgerne i de klasser, som hundene ellers sporer i i regionerne pr 18. 05. 2013.

De respektive point tilfalder kun danskejede hunde, eller blodhunde, der normalt sporer i Danmark.

Dvs. hvis f.eks. nr. 3 ikke er en danskejet hund, så bortfalder de 30 point.

Points indføjes i sporingsbøgerne af en fra bestyrelsen.